Σημειώσεις:

  1. Σύνολο ωρών διδασκαλίας και εργασίας σπουδαστή: 150
  2. Σύνολο μονάδων ECVET: 6 (υιοθετώντας τη μέθοδο 25 ώρες = 1 ECVET point που χρησιμοποιείται συνήθως στο EQF/NQF Level 5)