Достъпът до учебния материал е безплатен.
Можете да го направите, като използвате "Вход като гост" или като се регистрирате и използвате личните си идентификационни данни. Последното ви позволява също да попълвате тестовете.

Относно ECVET точките прикрепени към обучителното съдържание


Предложеният обучителен курс отговаря на 4-та степен по Европейската квалификационна рамка и 3-та степен на професионална квалификация в рамките на СППОО в Република България.

ЕCVET точките са посочени в процентно съотношение за всяко от трите нива, като това процентно съотношение е съотносимо към одобреният държавен образователен стандарт и показва процентната тежест на обучителното съдържание спрямо единиците резултати от учене посочени в стандарта. Тяхната цел е да ориентира обучителните в системата на професионалното образование и обучение за да може по-добре да планират и осъществят обучение базирано на тази обучителна програма.


В тази връзка Ниво 1 има 40% обща стойност, Ниво 2 – 40%, а ниво 3 – 20% тежест по отношение на ECVET.