Ροή ειδήσεων

Αποτελέσματα

 • IO1: Αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης συμβατό με το ECVET και ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό για το προφίλ επαγγέλματος “Διαχειριστής Συστημάτων Παρακολούθησης και Ελέγχου Έξυπνων και Οικολογικών/Βιώσιμων Κτιρίων”
 • IO2: Περιγραφή του επαγγελματικού προφίλ: Διαχειριστής Συστημάτων Παρακολούθησης και Ελέγχου Έξυπνων και Οικολογικών/Βιώσιμων Κτιρίων (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ του 21ου ΑΙΩΝΑ)
 • IO3: Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης/Κατάρτισης, προσβάσιμο από φορητές συσκευές (Learning Mobile Management System), το οποίο περιλαμβάνει εκπαιδευτικά (διαδραστικά) βίντεο για τη διευκόλυνση της κατανόησης των εννοιών και των παραδειγμάτων, καθώς και εκ των προτέρων αξιολόγηση, αυτο-αξιολόγηση και εκ των υστέρων αξιολόγηση.

IO1: Αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης συμβατό με το ECVET και ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό για το προφίλ επαγγέλματος “Διαχειριστής Συστημάτων Παρακολούθησης και Ελέγχου Έξυπνων και Οικολογικών/Βιώσιμων Κτιρίων”

 • Θα παρέχει αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων που θα εκπαιδεύει διαχειριστές συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου κτιρίων, καθώς και ιδιοκτήτες/διαχειριστές κτιρίων, σε τομείς διαχείρισης των ευφυών “κτιρίων του μέλλοντος”, προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να διατηρούν την απαιτούμενη άνεση των ενοίκων-χρηστών του κτιρίου και να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ενεργειακής απόδοσης / οικολογίας. Το πρόγραμμα μαθημάτων θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς γνώσης: Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), υβριδικά (κυβερνο-φυσικά) συστήματα, ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε οικιακό περιβάλλον, ηλεκτρονικές υπηρεσίες ρομποτικής, κλπ.
 • Οι διαχειριστές έξυπνων κτιρίων εκτελούν σήμερα μια ποικιλία καθηκόντων στην εργασία τους. Με την πρόοδο των τεχνολογιών παρακολούθησης και αυτοματισμού κτιρίων, ένας ρόλος που αρχικά περιοριζόταν στη γενική συντήρηση του κτιρίου και την αντιμετώπιση βλαβών που αναφέρονται από ενοίκους-χρήστες των χώρων, περιλαμβάνει πλέον ευθύνες που σχετίζονται με τα συστήματα HVAC (θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού) που συνήθως ελέγχονται από BMS/BAS (Συστήματα Διαχείρισης/Αυτοματισμού Κτιρίων), καθώς και αυτοματοποιημένο μηχανικό έλεγχο και έλεγχο υδραυλικών εγκαταστάσεων. Η κατάλληλη χρήση τεχνολογιών Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things-ΙοΤ) βοηθάει σημαντικά στη μείωση των ενεργειακών αποβλήτων. Μια φορητή συσκευή μέτρησης της θερμοκρασίας τοποθετημένη σε ένα τραπέζι συνεδριάσεων, παρέχει ακριβέστερη γνώση ως προς την άνεση των συνέδρων από ότι ένας αισθητήρας εγκατεστημένος κάπου στην οροφή. Η ικανότητα της τεχνολογίας να χρησιμοποιεί όλα αυτά τα δεδομένα, να τα αναλύει και να εξάγει γνώση και νόημα από αυτά, δημιουργεί ευκαιρίες για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση εκπομπών αερίων. Επομένως, οι διαχειριστές αυτών των συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου, χρειάζεται να κατανοήσουν αυτές τις έννοιες και να τις εφαρμόσουν σωστά για να εξοικονομήσουν ενέργεια, με στόχο τη βιωσιμότητα των κτιρίων και του περιβάλλοντος.

IO2: Περιγραφή του επαγγελματικού προφίλ: Διαχειριστής Συστημάτων Παρακολούθησης και Ελέγχου Έξυπνων και Οικολογικών/Βιώσιμων Κτιρίων (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ του 21ου ΑΙΩΝΑ)

Το επαγγελματικό προφίλ / κρατικό εκπαιδευτικό πρότυπο που θα προταθεί, θα παρέχει το πλαίσιο εντός του οποίου οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να συσσωρεύουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες μέσα από την παρακολούθηση εξειδικευμένου κύκλου μαθημάτων ΕΕΚ.
Η κοινοπραξία μας έχει προκαταρκτικά εντοπίσει τα εξής θέματα που αφορούν το νέο επαγγελματικό προφιλ:

ΓΝΩΣΕΙΣ

 • Οι γνώσεις σχετικά με τις τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) μπορούν, αν χρησιμοποιηθούν σωστά, να μειώσουν τα ενεργειακά απόβλητα.
 • Η γνώση σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται και του τρόπου ανάλυσης και κατανόησης τους, δημιουργούν ευκαιρίες για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση εκπομπών αερίων.
 • Η γνώση σχετικά με τη χρήση οικολογικών τεχνολογιών και η γνώση των κινήτρων και των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας καθίσταται επίσης ευθύνη του φορέα που εκμετάλλευεται το κτίριο
 • Γνώση σχετικά με την ανάλυση “μεγάλων δεδομένων” (μεγάλης ποσότητας, μεγάλης ταχύτητας παραγωγής, μεγάλης πολυπλοκότητας, κτλ) που συγκεντρώνονται από τα Συστήματα Αυτοματισμού Κτιρίων και τον σχετικό εξοπλισμό
 • Γνώση σχετικά με τη δυνατότητα εξ αποστάσεως πρόσβασης και ελέγχου των Συστημάτων Αυτοματισμού Κτιρίων, ώστε να μπορούν να τροποποιούν τις συνθήκες λειτουργίας των κτιρίων από την άνεση του γραφείου τους ή από φορητές συσκευές, ώστε να επιτρέπουν ταχύτερη αντιμετώπιση προβλημάτων που αναφέρονται από ενοίκους-χρήστες του κτιρίου.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Βελτιωμένες δεξιότητες παροχής συμβουλών από τον εκπαιδευόμενο
 • Βελτιωμένη ικανότητα συντήρησης των αυτοματισμών του κτιρίου
 • Βελτίωση των δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης των εκπαιδευομένων για την εξασφάλιση επιτυχών διαπραγματεύσεων με τους ιδιοκτήτες και τους διευθυντές εγκαταστάσεων

ΕΠΑΡΚΕΙΑ

 • Βελτιωμένη ικανότητα διατήρησης της απαιτούμενης άνεσης των ενοίκων-χρηστών του κτιρίου και συμμόρφωσης με τους κανονισμούς ενεργειακής απόδοσης / οικολογίας
 • Βελτιωμένη ικανότητα διαχείρισης διαφορετικών προοπτικών και προσδοκιών ιδιοκτητών και διαχειριστών εγκαταστάσεων / κτιρίων
 • Βελτιωμένη ικανότητα εφαρμογής εξατομικευμένων και δημιουργικών τεχνικών βασισμένων σε κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστων πρακτικών
 • Βελτιωμένη ικανότητα εποπτείας των διαδικασιών αυτοματισμού, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των ενοίκων-χρηστών των χώρων και να εξασφαλίζεται ότι η παρακολούθηση και ο έλεγχος των αυτοματισμών του κτιρίου λειτουργούν σωστά και οι όποιες εργασίες συντήρησης εκτελούνται έγκαιρα και αποτελεσματικά

IO3: Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης/Κατάρτισης, προσβάσιμο από φορητές συσκευές (Learning Mobile Management System), το οποίο περιλαμβάνει εκπαιδευτικά (διαδραστικά) βίντεο για τη διευκόλυνση της κατανόησης των εννοιών και των παραδειγμάτων, καθώς και εκ των προτέρων αξιολόγηση, αυτο-αξιολόγηση και εκ των υστέρων αξιολόγηση.

 • Θα αναπτυχθεί μια εφαρμογή για φορητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android, που θα διευκολύνει τον αυτο-σχεδιασμό, την αυτο-διδασκαλία και την ανεξάρτητη χρήση των αποτελεσμάτων ΙΟ1 και ΙΟ2 από τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές (εικονική καθοδήγηση).
 • Η εφαρμογή θα προσφέρει ένα απλό, διαισθητικό και αυτοσυντηρούμενο περιβάλλον χρήστη, αφαιρώντας έτσι το άγχος χρήσης και εν συνεχεία αυξάνοντας την υιοθεσιμότητα από όλους τους τύπους χρηστών.
 • Η εφαρμογή θα επιτρέπει την πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων IO1 και ΙΟ2

Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείται αυτόν τον ιστότοπο, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τη χρήση και αποθήκευση αρχείων cookies. περισσότερες πληροφορίες

Οι ρυθμίσεις αυτού του ιστότοπου ορίζουν ότι "η χρήση cookies επιτρέπεται". Η προεπιλογή αυτή εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης για εσάς. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αυτές, ή αν πατήσετε στο "Αποδοχή" παρακάτω, τότε θεωρούμε ότι συμφωνείτε ρητά με αυτές τις ρυθμίσεις.

Κλείσιμο